Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Świetlica

ROK SZKOLNY 2020/21

 1. Świetlica obejmuje opieką uczniów pozostających w szkole w celu oczekiwania na odbiór przez rodziców oraz uczestniczących w zajęciach dodatkowych.
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w  aspekcie wychowania.
 3. Do głównych zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
 • tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji,
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze (plastyka, muzyka, teatrzyk) oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych),
 • rozwijanie samodzielności,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami,
 • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
 1. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w  szkole, w godzinach: 7.00-8.00
  i 12.30 - 16.30
  oraz w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora w dnaym roku szkolnym

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP:
(świetlica pracuje do godz. 13.30)
1 i 25 wrzesnia 2020, 22 grudnia 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2020 r., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 wyznaczono:

2 listopada 2020: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4, 5 stycznia 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
25, 26, 27 maja 2021: egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)
4 czerwca 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
23 czerwca 2021: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy od 7.00 do 13.30 (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty).

Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego Wniosku z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym. Druk wniosku dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.
 

POBIERZ PLIK   WNIOSEK RODZICÓW