Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Norwida
w Białej Podlaskiej

Świetlica

 1. Świetlica obejmuje opieką uczniów pozostających w szkole w celu oczekiwania na odbiór przez rodziców oraz uczestniczących w zajęciach dodatkowych.
 2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w  aspekcie wychowania.
 3. Do głównych zadań świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
 • tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji,
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze (plastyka, muzyka, teatrzyk) oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych),
 • rozwijanie samodzielności,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami,
 • pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
 1. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
 2. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w  szkole, w godzinach: 7.00-8.00
  i 12.30 - 16.30
  oraz w dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych ustalone przez dyrektora w dnaym roku szkolnym

Dni, w których możliwa jest inna organizacja pracy w KSP:
(świetlica pracuje do godz. 13.30)
24 wrzesnia, 14 października, 31 października, 8 listopada, 20 grudnia.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor KSP w Białej Podlaskiej ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:
2, 3 stycznia 2020: zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

21, 22, 23 kwietnia 2020: egzamin ósmoklasisty (świetlica jest nieczynna)

12 czerwca 2020: zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

24 czerwca 2020: zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

W tych dniach wolnych (z wyjątkiem dni egzaminu ósmoklasisty) szkoła zapewnia zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy  od 7.00 do 13.30.
Rodziców prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia z informacją, które dziecko w tych dniach potrzebuje opieki w świetlicy
oraz poinformowanie o tym wychowawcy najpóźniej 5 dni przed dniem wolnym. Druk oświadczenia dostępny jest również w sekretariacie oraz u wychowawcy.

POBIERZ PLIK  ►  OŚWIADCZENIE RODZICÓW